Roombeek

Enkele feiten over Roombeek

(gegevens uit: “Roombeek – in balans”, een verantwoording over de wederopbouw) 13 mei 2000, vuurwerkramp: 23 mensen gedood, een onoverzienbare hoeveelheid menselijk leed, 42 hectare* stad verwoest, en het vertrouwen in de overheid in een enkel moment weggevaagd.

Herstel van vertrouwen door

  • hulp aan getroffenen
  • verwijderen vuurwerkopslagplaatsen en LPG-tankstations uit woongebieden
  • nieuwe vuurwerkregelgeving en einde aan “gedogen”

als noodzakelijke basis voor de wederopbouw van Roombeek.

Daarnaast inspraak van burgers en groeperingen bij de totstandkoming van de plannen onder supervisie van stedenbouwkundige Pi de Bruijn (met inspraak gekozen) en wethouder R.Bleker, in samenwerking met het speciaal daartoe opgerichte projectburo wederopbouw.

Wethouder Roelof Bleker: “… Voor alles was het in de wederopbouw de opgave om terugkeer van getroffenen mogelijk te maken, en bij te dragen dat bewoners en ondernemers hun leven weer op konden pakken. Zo zijn door grote inzet van corporaties De Woonplaats en Domijn de huurbuurten Roomveldje en Talma volledig nieuw en tegelijk met een vertrouwd karakter teruggebracht. Samen met aanpassing van de huurprijs aan het oude huurniveau had dit een terugkeer van rond de helft van de voormalige huurders tot gevolg. …”

Participatie/inspraak-voorbeelden:

Roomveldje: vanwege zeer uiteenlopende opvattingen van oud-bewoners werden drie plannen gemaakt en voorgelegd (een met zoveel mogelijk behoud, een met zo weinig mogelijk behoud en een tussenliggende optie) waaruit bij hoofdelijke stemming gekozen werd.

Prismare: coproductie tussen architect Peter Hübner en toekomstige gebruikers.

Platform Roombeek: vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers, migrantenverenigingen, buurtraden en wijkverenigingen die tussen 2001 en 2005 een horzelfunctie in de wederopbouw hebben vervuld.

Straatnamen en straatlopen zijn grotendeels gehandhaafd.

In Roomveldje en Talma zijn “rond de helft” of “meer dan 40%” van de oorspronkelijke bewoners teruggekeerd. Opvallend: de “wachters van Roombeek”, aan de rand van Talma, langs de Singel. Dit zijn 18 karakteristieke huurwoningen in de stijl van de Amsterdamse School. Reeds in 2002 werden deze door Domijn herbouwde woningen opgeleverd. In 17 van de 18 woningen zijn oud-bewoners teruggekeerd.

In de wijk als geheel wonen nu ongeveer 30% oud-bewoners. Dit lage getal is mede te verklaren door het feit dat er nu veel meer woningen in de wijk zijn dan voorheen, naast eengezinshuizen ook appartementenbouw met meerdere verdiepingen en bebouwing op voormalige industrieterreinen.

Voorbeelden hiervan: Bamshoeve, Grolsch, …. *42 hectare (=+ 60 voetbalvelden) is het oppervlak van het rampgebied.Omdat men de oorspronkelijke saneringsplannen voor de wijk er in heeft meegenomen beslaat het hele gebied van de wederopbouw 62 hectare.